Daňové poradenstvo

 • daňový audit – klientovi poskytuje informácie o súlade ním zaplatených daní s daňovou povinnosťou vyplývajúcou z daňovej legislatívy, má charakter prevencie, predchádza vzniku závažných daňových a účtovných problémov
 • registrácia právnických a fyzických osôb pre daňové účely na všetky druhy daní
 • daňové poradenstvo podľa požiadaviek klienta pri jednotlivých druhoch daní pre právnické aj fyzické osoby
 • vypracovanie písomných stanovísk k vybraným daňovým problémom klienta
 • daňová optimalizácia v rámci jednotlivých druhov daní
 • zastupovanie v daňovom konaní – pri daňovej kontrole alebo pred daňovými orgánmi
 • daňové poradenstvo a navrhovanie optimálnych daňových riešení pri realizácii podnikateľských zámerov
 • daňové poradenstvo pri príprave žaloby
 • vypracovanie odvolania a podkladov pre všetky druhy odvolania na všetkých úrovniach odvolania
 • vypracovanie daňových priznaní
 • daňové due dilligence
 • daňové poradenstvo pri fúziách a akvizíciách
 • daňové poradenstvo pri likvidáciách obchodných spoločností