Audity

  • štatutárny audit – audit účtovnej závierky
  • audit konsolidovanej účtovnej závierky – transformácia účtovných výkazov podľa IFRS
  • audit na špeciálne účely – audit použitých finančných prostriedkov z podporných programov
  • audit priebežných výkazov
  • audit účtovných systémov a systémov vnútornej kontroly
  • audit efektívnosti v rámci podnikateľského subjektu
  • due dilligence